دموی ماژول اموال گردانی فرانماد

در این دمو خواهید دید:

جمعدار اموال ، تمامی اموال را توسط نرم افزار اموال گردانی به تفکیک مراکز صورت برداری می نماید و در صورت فقدان لیبل پشت چسبدار بارکدی ، هنگام صورت برداری به هر دارایی یک لیبل اموال الصاق می گردد ، سپس بارکد آن توسط دستگاه هندهلد یا دیتاکالکتور اسکن و به دارایی مربوطه و شخص تحویل گیرنده ارتباط می یابد.در نهایت پس از اسکن تمامی دارایی های یک کارمند و رویت لیست آنها، از فرد تحویل گیرنده بر روی دستگاه امضا گرفته می شود

پس از انجام کامل صورت برداری و معمولا طی دوره های منظم 6 ماهه یا یکساله ،جمعدار اموال شروع به اموال گردانی می نماید.اطلاعات جمع آوری شده طی دوره صورتبرداری ،به دستگاه هندهلد یا PDA  انتقال یافته و وجود یا عدم وجود دارایی تحویلی به کارمندان یا هرگونه نقل و انتقال دارایی بین آنها چک و بررسی می گردد. و در نهایت گزارش آن قابل ارسال به نرم افزار های دارایی ثابت و یا قابل خروجی به فایل اکسل می باشد.