پروژه بارکدی در انبار پارچه مبلی

اهداف پروژه

پیاده سازی سیستم لیبلینگ در انبار شرکت سافتکس، وارد کننده پارچه مبلی

پیاده سازی نرم افزار مدیریت موجودی انبار

پیاده سازی و اجرای سیستم  ردیابی مبتنی بر بارکد در انبار 

ردیابی محصول کنترل دقیق ورود و خروج از انبار

مجری: شرکت مهندسی رای دانا سیستم تهران مشاور و مجری سیستم های مبتنی بر بارکد و RFID


عباس یوسفی
شهریور 1401