پیشرفت در کار با استفاده از سیستم ردیابی ( مبتنی بر بارکد) رای دانا سیستم تهران

سیستم ردیابی شرکت رای دانا زمان واقعی تولید را مشخص می کند و تاثیر قابل توجهی در صرفه جویی در زمان و میزان منابع انسانی دارد. موفقیت بسیاری از کسب و کارها بدلیل پاسخگویی و کارائی اشان  است. هر سازمان تولیدی یا تعمیراتی و خدماتی با چالش های مشابهی برای ردیابی وضعیت کار و سفارش مشتری مواجه است. سفارشات مرجوع شده، ضایعات، ساخت معیوب یا نادرست کالا و تاخیر همگی در گزارشات سیستم ردیابی قابل دسترسی هستند.

داشتن یک سیستم کارآمد ردیابی در فرآیند کار، کمک می کند تا دستورالعمل های منطبق را تنظیم کنید، برای هرگونه اعتراض یا فراخوان آماده باشید و کارائی خود را برای ارائه به خدمات بهتر به مشتری افزایش دهید. همچنین سیستم ردیابی رای دانا کمک می کند که دقت تولید را بهبود بخشیده و هزینه های نیروی انسانی را با فراهم کردن اطلاعات موردنیاز کارمندان بدون کاغذبازی های رایج و با مراحل کمتر کاهش دهید و تصمیم گیری های استراتژیک را بر اساس وضعیت هر مرحله از فرایند تولید تنظیم کنید.

داشتن یک سیستم کارآمد ردیابی در فرآیند کار، کمک می کند تا دستورالعمل های منطبق را تنظیم کنید، برای هرگونه اعتراض یا فراخوان آماده باشید و کارائی خود را برای ارائه به خدمات بهتر به مشتری افزایش دهید. همچنین سیستم ردیابی رای دانا کمک می کند که دقت تولید را بهبود بخشیده و هزینه های نیروی انسانی را با فراهم کردن اطلاعات موردنیاز کارمندان بدون کاغذبازی های رایج و با مراحل کمتر کاهش دهید و تصمیم گیری های استراتژیک را بر اساس وضعیت هر مرحله از فرایند تولید تنظیم کنید.

برخی از مزیتهای سیستم ردیابی رای دانا سیستم تهران
الف.کارآمدی : پروسه ها را اتوماتیک می کند و کاغذبازی را از بین می برد.
ب. دقت : خطاهای  مربوط به ورود اطلاعات و داده های دستی را کم می کند و از دست دادن داده ها را کاهش می دهد.
ج. قابلیت ردیابی : در هر زمان خواهید فهمید که یک محصول تولیدی یا خدماتی در کدام مرحله قرار دارد.
د.بهره وری : امکان انجام کار بیشتر روزانه با فرآیندهای ساده تر و خودکارتر امکان پذیر است.

حسین نورالهی
تیر 1401