تماس با ما

تهران، بزرگراه ستاری ابتدای پیامبر غربی ، ساختمان
پندار پلاک 106/7 ، واحد 4

تلفن های روابط عمومی

95 63 97 44 (021) 37 63 97 44 (021)
18 59 04 44 (021) 95 58 04 44 (021)

تلفن های پشتیبانی

3007 425 938 (98+) 3008 425 938 (98+)
3009 425 938 (98+)

info@raidanaco.com